นอกจากการพัฒนาในด้านช่องทางการค้าการตลาดและสินค้าแล้ว  ทางบริษัทฯยังได้มีการอบรมและพัฒนาบุคลากรในทุกส่วนงาน เพื่อให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงและการตอบสนองนโยบายบริหารบริษัทฯเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน